Khǐ rîkaǐ

 

 

  
 

Paukhyaò̌ dò Htǔkhyaò̌ sû̌laò sû htwîlan bǎ Thanlwî sû̌laò kaǔ

Taceinhtan khrǐphao tatheingǎ aphon hyûn

 

 

Dǒn Tawi dǒn phrî̌ sû̌tao
 

 

Kayah blonsû̌ aphon dau loko

  

Khrǐphao tatheingǎ aphon malǔ li kalǎ bǎ kǎn kau kheǐ

Tayòn bǎ Bakaô̌ amaǔ dau ta-aòblon kheǐn

cahtan kheǐn
mata bǎ kalǎn an dyǎn ngǎ